Info pro rodiče kupující sezónní permanentku:

Zvláštní ujednání, mimořádné situace (obchodní podmínky SkiResortu)

1) Držitel jízdenky bere na vědomí, že Službu nelze čerpat/využít v případě, kdy toto není možné z důvodů
stávky, výjimečného či nouzového stavu nebo v důsledku rozhodnutí či opatření orgánů státní správy či
samosprávy např. omezujících kapacitu SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC (dále jen „SkiResort”), respektive
jeho jednotlivých areálů, jeho přepravních zařízení či sportovišť (tj. omezující přítomnost veřejnosti
v provozovnách ve SkiResortu nebo v jeho částech) nebo zakazující přítomnost veřejnosti v těchto
prostorách, např. v souvislosti s výskytem pandemie infekčního onemocnění nebo v důsledku rozhodnutí
Provozovatele o zastavení či omezení provozu SkiResortu, popř. přijetí jiných opatření, která Provozovatel
považuje za nezbytná pro naplnění podmínek rozhodnutí či opatření orgánů státní správy (dále jen
„Mimořádné situace”).
2) V případě, že dojde k ukončení smlouvy či poskytování Služeb ze strany Provozovatele v důsledku výskytu
Mimořádné situace, vzniká držiteli jízdenky nárok na kompenzaci stanovenou dle těchto pravidel (dále jen
„Kompenzace”), tedy u držitele:
 jednodenní nebo vícedenní jízdenky je postupováno dle čl. VII odst. 1), písm. e)
 bodové jízdenky je postupováno dle čl. VII odst. 2)
 sezónní jízdenky je celková hodnota sezonní jízdenky stanovena tak, že tato odpovídá hodnotě 14 dnů
jejího skutečného užívání na přepravních zařízení SkiResortu, kdy tedy jednodenní hodnota sezónní
jízdenky = cena sezónní jízdenky při nákupu / 14 dnů (dále jen „Jednodenní hodnota sezónní
jízdenky”). Takto stanovená hodnota zůstává nedotčena i v případě jakékoliv změny ceníku
Provozovatele po dobu platnosti sezónní jízdenky a je tak stanovena na celou tuto dobu. Nárok na
kompenzaci odpovídá výši stanovené v návaznosti na skutečný počet dnů, po které sezónní jízdenku
použil ve SkiResortu, přičemž sezónní jízdenka bude považována za použitou v příslušném kalendářním
dni, pokud bude v tomto dni alespoň jedenkrát použita v odbavovacím zařízení pro vstup do
vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku ve SkiResortu. Pokud tedy Držitel
sezónní jízdenky využil jízdenku tímto způsobem během doby její platnosti po 14 dní a vícekrát,
nenáleží mu nárok na Kompenzaci ani žádný jiný nárok. V případě, že Držitel sezónní jízdenky využil
jízdenku během doby její platnosti po méně než 14 dní, náleží mu nárok na Kompenzaci ve výši
stanovené takto: Kompenzace = (14 - počet dnů skutečného využití sezónní jízdenky) x Jednodenní
hodnota sezónní jízdenky.